Algemene Voorwaarden voor Online Seal & Go Tickets

Lees deze Algemene voorwaarden voor Online Seal & Go Tickets zorgvuldig door voordat je Online Seal & Go Tickets bestelt via de Seal & Go Website www.sealandgo.com. Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden Seal & Go alle op de Website aangeboden diensten voor je beschikbaar maakt.

Om Online Seal & Go Tickets te bestellen dien je akkoord te gaan met, en ben je verplicht je te houden aan, deze Algemene voorwaarden voor Online Seal & Go Tickets. Seal & Go adviseert je een exemplaar van deze Algemene voorwaarden voor Online Seal & Go Tickets af te drukken of te downloaden ter referentie.

1 – Identiteit van de ondernemer
Seal & Go
Luzernestraat 69
2153 GM Nieuw-Vennep
Telefoonnummer: +31 252 629 323
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@sealandgo.com

2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden voor Online Seal & Go Tickets zijn van toepassing op alle bestellingen die online worden gedaan via www.sealandgo.com (“de Website”).

2.2 Het aanbod op de Website wordt geleverd door een van onze Seal & Go locaties op Amsterdam Airport Schiphol (Nederland).

2.3 Indien je vragen hebt over jouw bestelling of de Website, neem dan contact op met de Seal & Go klantenservice; e-mail: info@sealandgo.com.

3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Je kunt bestellingen plaatsen op de Website. Een dergelijke bestelling zal gelden als een aanbod van jou aan Seal & Go om de diensten van Seal & Go af te nemen. Seal & Go zal de ontvangst van je bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen door per e-mail een bevestiging te sturen.

3.2 Er zal sprake zijn van een Overeenkomst voor de levering van diensten nadat Seal & Go jouw bestelling heeft aanvaard en dit per e-mail heeft bevestigd. De aanvaarding van je bestelling door Seal & Go wordt geacht te zijn gerealiseerd op het moment dat Seal & Go per e-mail heeft bevestigd dat de diensten zullen worden geleverd. Er komt dan een Overeenkomst tot stand voor de diensten waarvan de levering in de e-mail is bevestigd (“Overeenkomst”). Seal & Go zal je op de hoogte brengen van deze bevestiging in dezelfde e-mail die ontvangstbevestiging bevat zoals voorzien in artikel 3.1 hierboven.

3.3 Seal & Go kan je bestelling weigeren. In dat geval komt er geen Overeenkomst tot stand. Seal & Go kan bijvoorbeeld een bestelling weigeren indien de betaalgegevens onjuist zijn of Seal & Go deze niet heeft kunnen verifiëren.

3.4 Tijdens het verwerken van jouw bestelling word je per e-mail op de hoogte gehouden indien een van de diensten niet beschikbaar is of indien er een probleem is met jouw bestelling of betaling.

3.5 Indien de dienst (om wat voor reden dan ook) niet beschikbaar is of niet kan worden geleverd, kan Seal & Go alternatieve diensten van vergelijkbare kwaliteit en prijs aanbieden. Indien Seal & Go geen alternatieven kan aanbieden of indien je dergelijke alternatieven niet wenst, kan Seal & Go jouw bestelling (deels) annuleren. Seal & Go stort het betaling terug binnen 10 dagen na de datum waarop Seal & Go uw bestelling heeft ontvangen. Seal & Go betaalt het bedrag terug via dezelfde betalingsmethode die je gebruikte bij de bestelling.

3.6 Met de functie “Mijn account” kun je de status van lopende bestellingen controleren en nieuwe bestellingen via de Website plaatsen zonder dat je opnieuw jouw gegevens moet registreren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van jouw wachtwoord en dient al het redelijke te doen om te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk blijft.

4 – Prijzen & betaling
4.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van onze diensten zijn zoals aangegeven. Prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor Seal & Go aan u al een ontvangstbevestiging heeft gestuurd als genoemd in art. 3.1 hierboven.

4.2 Volledigheidshalve, Seal & Go behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren diensten totdat Seal & Go volledige betaling heeft ontvangen voor deze diensten.

4.3 Voor online aankopen gelden andere promoties dan in de fysieke winkel van Seal & Go.

4.4 Op de Website staan de verschillende betaalmethoden waarmee je jouw bestellingen kunt betalen.

5 – Levering
5.1 Direct na ontvangst van de bestelling ontvang je een e-mailbevestiging van jouw bestelling. Deze e-mailbevestiging is de “Online Sealing Ticket” en geldt als aankoopbewijs en is inwisselbaar voor de dienst (het sealen van uw bagage). Je dient deze e-mailbevestiging zelf uit te printen en in te leveren bij Seal & Go.

5.2 Online Sealing Tickets verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

5.3 De Online Sealing Ticket is strikt persoonlijk en kan alleen door jouzelf worden ingeleverd. De Seal & Go medewerker heeft het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

5.4 Elk ticket beschikt over een unieke code en is slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van ticket nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

6 – Recht van ontbinding (“herroepingsrecht”) en retourbeleid
6.1 Je kunt de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Je oefent het hiervoor genoemde ontbindingsrecht uit door binnen de genoemde termijnen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (zie hieronder) te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Seal & Go. Het ontbinden van de overeenkomst is uiteraard alleen mogelijk als de dienst nog niet geleverd is.

6.2 Seal & Go betaalt het betreffende betaalde bedrag aan je terug binnen 10 dagen nadat Seal & Go jouw ontbindingsverklaring zal hebben ontvangen. Seal & Go betaalt het bedrag terug via dezelfde betalingsmethode die je gebruikte bij de bestelling.

7 – Klachtenregeling
7.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij Seal & Go via info@sealandgo.com, nadat de gebreken zijn geconstateerd. De klantenservice kan een foto opvragen ter onderbouwing van je klacht.

7.2 Bij Seal & Go ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Seal & Go binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.3 De Seal & Go klantenservice doet er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen.

8 – Conformiteit
Seal & Go staat er voor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9 – Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Seal & Go in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Seal & Go gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Seal & Go kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10 – Privacy
Seal & Go verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacy-beleid. Lees het Privacy-beleid zorgvuldig door, zodat je weet hoe Seal & Go met jouw persoonlijke gegevens omgaat en deze gebruikt. Bij het plaatsen van een bestelling heb je tevens ingestemd met een dergelijke verwerking en bevestig je dat alle persoonlijke informatie die je hebt opgegeven correct is.

11 – Toepasselijk recht
Deze Algemene voorwaarden voor Online Seal & Go Tickets en alle Overeenkomsten zullen worden beheerst door Nederlands recht.


Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Seal & Go B.V., Luzernestraat 69, 2153 GM Nieuw-Vennep:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst met Seal & Go betreffende de verkoop van het sealen van mijn bagage met ordernummer (*…*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*…*)
— Naam/Namen consument(en) (*…*)
— Adres consument(en) (*…*)
— Handtekening van consument(en) (*…*)
— Datum (*…)

(*) doorhalen wat niet van toepassing is
(*…*) gegevens invullen